محل اجرا:    يزد – اردكان
نوع سيستم:    آب شيرين كن
ظرفيت:    10,000 متر مكعب در شبانه روز
آب ورودي :    آب چــاه
TDSآب  ورودي:     ppm   20,000
بازيافت:    70%
كارفرما:    شركت آهن و فولاد ارفع
تاريخ اجرا:    93-1392

images_icon_brooshur شركت آهن و فولاد ارفع - توليد آب صنعتي

رضایت نامه شرکت آهن و فولاد ارفع