محل اجرا:    یزد – اردکان
نوع سیستم:    آب شیرین کن
ظرفیت:    10,000 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب چــاه
TDSآب  ورودی:     ppm   20,000
بازیافت:    70%
کارفرما:    شرکت آهن و فولاد ارفع
تاریخ اجرا:    93-1392

images_icon_brooshur شركت آهن و فولاد ارفع - توليد آب صنعتي

رضایت نامه شرکت آهن و فولاد ارفع