DAF (Dissolved Air Flotation)

سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF) جهت جداسازی مواد معلق موجود درآب و فاضلاب به ویژه روغن مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عملکرد این سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملاً مخلوط گردیده و سپس بافشار وارد تانک شناورساز می گردد. حباب های بسیار ریز با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور می سازد.  لجن تشکیل شده در سطح آب با روش هیدرولیکی و یا مکانیکی تخلیه می گردد. این سیستم کارائی بسیار بالائی در حذف جلبک ها و ذرات معلق بسیارریز داشته وکاربرد ویژه ای برای پیش تصفیه سیستمهای RO  آب دریا دارد. زمان مانده  کم  نیز از ویژگی های این سیستم است.

images_photo_7 سيستم شناورسازي با هواي فشرده (DAF)