DAF (Dissolved Air Flotation)

سيستم شناورسازي با هواي فشرده (DAF) جهت جداسازي مواد معلق موجود درآب و فاضلاب به ويژه روغن مورد استفاده قرار مي گيرد. نحوة عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه ابتدا در مخزني هوا با آب كاملاً مخلوط گرديده و سپس بافشار وارد تانك شناورساز مي گردد. حباب هاي بسيار ريز با سرعت به سمت بالا حركت كرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور مي سازد.  لجن تشکیل شده در سطح آب با روش هیدرولیکی و یا مکانیکی تخلیه می گردد. این سیستم کارائی بسیار بالائی در حذف جلبک ها و ذرات معلق بسیارریز داشته وکاربرد ویژه ای برای پیش تصفیه سیستمهای RO  آب دریا دارد. زمان مانده  کم  نیز از ویژگی های این سیستم است.

images_photo_7 سيستم شناورسازي با هواي فشرده (DAF)