UF (Ultra Filtration)

تراوش از فیلتری که قادر است ذرات بسیار ریز (اولترامیکروسکوپیک) را از خود عبور دهد را فراپالایش یا اولترافیلتراسیون می نامند.
فراپالایش با بهره‌گیری از غشاها انجام می‌شود و از این نوع غشا برای جداسازی ماکرومولکول‌هایی با اندازه ۲۰ تا ۱۰۰۰ انگستروم استفاده می‌شود. تمام نمک‌های محلول و مولکول‌های کوچکتر از این محدوده از غشا عبور می‌کنند. در این روش جداسازی کلوئیدها، پروتئین‌ها، مواد میکروبی بیماری زاو مولکول‌های آلی بزرگ  انجام می‌شود.
این فن آوری کاربردهای  موثری در تصفیه آب و فاضلاب دارد ازجمله حذف کدورت در بخش  پیش تصفیه سیستمهای RO  و پساب های صنعتی.

images_photo_15 سیستم های UF