MBR (Membrane Bio Reactor)

این سیستم جایگزین فرایندهای ته نشینی، فیلتر شنی، ضد عفونی و گند زدایی بکار گرفته شده در روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی لجن فعال شده است.
MBR  به فضای کمتری نسبت به سیستمهای متعارف تصفیه فاضلاب نیاز داشته و دبی پساب تصفیه شده خروجی حتی در شرایط نوسان ورودی نیز یکنواخت است. با وجود سرعت تصفیه دو برابر بالاتر از روشهای معمول و راندمان بالاتر ، تولید لجن مازاد کمتری نیز دارد.

images_photo_14 سیستم های MBR