ردیف عنوان فایل فرمت فایل حجم (مگابایت) دانلود

۱

ژنراتورهای ازن مدل CFV

PDF

۰٫۶

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۲

ژتراتورهای ازن مدل CFS

PDF

۰٫۲۹

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۳

پکیج های ازن زنی داخل کانتینر

PDF

۰٫۲۳

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۴

ژنراتورهای ازن با ظرفیت بالا

PDF

۱٫۸

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۵

پکیج های ازن زنی ozfill

PDF

۱٫۱

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۶

ژنراتورهای ازن مدل TOGC

PDF

۰٫۲۴

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۷

پکیج های ازن به همراه اکسیژن ساز مدل TOGC

PDF

۰٫۲۹

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۸

سیسم uv کانالهای باز

PDF

۰٫۳۱

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۹

سیستم uv کانالهای باز

PDF

۰٫۳۶

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۰

سیستم uv آّب با ظرفیت بالا

PDF

۰٫۳۷

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۱

فشارمتوسط آب

PDF

۰٫۳۱

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۲

UV فشار متوسط فاضلاب

PDF

۰٫۷

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۳

UV فشارکم آب

PDF

۰٫۲۹

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۴

UV فشارکم فاضلاب

PDF

۰٫۱۱

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۵

عممومی استخرهای شنا

PDF

۰٫۰۷

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۶

ژنراتورهای ازن مدل XF

PDF

۱٫۸

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۷

تخریب کننده ازن (حرارتی)

PDF

۰٫۱۶

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۸

تخریب کننده ازن (کاتالیستی)

PDF

۰٫۲۸

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۱۹

Advanced Oxidation Process

PDF

۰٫۲

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۲۰

Degremont DAF Presentation

PDF

۴

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۲۱

SEA WATER DAF

PDF

۱٫۷

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۲۲

DEGREMONT UCD SYSTEM

PDF

۱٫۶

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

۲۳

DEGREMONT MBR SYSTEM

PDF

۱٫۴

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات