ردیف عنوان فایل فرمت فایل حجم (مگابایت) دانلود

1

ژنراتورهای ازن مدل CFV

PDF

0.6

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

2

ژتراتورهای ازن مدل CFS

PDF

0.29

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

3

پکیج های ازن زنی داخل کانتینر

PDF

0.23

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

4

ژنراتورهای ازن با ظرفیت بالا

PDF

1.8

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

5

پکیج های ازن زنی ozfill

PDF

1.1

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

6

ژنراتورهای ازن مدل TOGC

PDF

0.24

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

7

پکیج های ازن به همراه اکسیژن ساز مدل TOGC

PDF

0.29

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

8

سیسم uv کانالهای باز

PDF

0.31

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

9

سیستم uv کانالهای باز

PDF

0.36

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

10

سیستم uv آّب با ظرفیت بالا

PDF

0.37

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

11

فشارمتوسط آب

PDF

0.31

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

12

UV فشار متوسط فاضلاب

PDF

0.7

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

13

UV فشارکم آب

PDF

0.29

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

14

UV فشارکم فاضلاب

PDF

0.11

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

15

عممومی استخرهای شنا

PDF

0.07

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

16

ژنراتورهای ازن مدل XF

PDF

1.8

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

17

تخریب کننده ازن (حرارتی)

PDF

0.16

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

18

تخریب کننده ازن (کاتالیستی)

PDF

0.28

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

19

Advanced Oxidation Process

PDF

0.2

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

20

Degremont DAF Presentation

PDF

4

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

21

SEA WATER DAF

PDF

1.7

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

22

DEGREMONT UCD SYSTEM

PDF

1.6

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات

23

DEGREMONT MBR SYSTEM

PDF

1.4

images_icon_save دانلود کاتالوگ تجهیزات