محل اجرا: يزد – اردكان
نوع سيستم: پكيج فاضلابي
ظرفيت: 300 متر مكعب در شبانه روز
آب ورودي: فاضلابي انساني
كارفرما: شركت آهن و فولاد ارفع
تاريخ اجرا: 1392

images_icon_brooshur شركت آهن و فولاد ارفع - پكيج تصفيه فاضلاب

رضایت نامه شرکت آهن و فولاد ارفع