محل اجرا : اردکان
ظرفیت : ۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز(طراحی و تامین و ساخت)
آب ورودی : آب دورریز معدن (Recycling)
TDS ورودی : ۳۰۰۰ ppm
میزان بازیافت  :  93% (Recovery)
کارفرما : شرکت فولاد ارفع
تاریخ اجرا : سال ۹۱-۹۰