محل اجرا:    دماوند (کارخانه آب معدنی دماوند)
آب ورودی :    آب چشمه
ظرفیت تولیدی:    115 گرم ازن به همراه سیستم تماس اتوماتیک
کارفرما:    شرکت آبهای معدنی دماوند
تاریخ اجرا:    1392
نوع دستگاه:    Ozone