محل اجرا:    دماوند (كارخانه آب معدني دماوند)
آب ورودي :    آب چشمه
ظرفيت توليدي:    115 گرم ازن به همراه سيستم تماس اتوماتيك
كارفرما:    شركت آبهاي معدني دماوند
تاريخ اجرا:    1392
نوع دستگاه:    Ozone