محل اجرا:    دماوند (كارخانه آب معدني دماوند)
آب ورودي:    آب چشمه
ظرفيت توليدي:    37  گرم در ساعت ازن
كارفرما:    شركت آبهاي معدني دماوند
تاريخ اجرا:    1387
نوع دستگاه:    Ozone