محل اجرا:    دماوند (کارخانه آب معدنی دماوند)
آب ورودی:    آب چشمه
ظرفیت تولیدی:    37  گرم در ساعت ازن
کارفرما:    شرکت آبهای معدنی دماوند
تاریخ اجرا:    1387
نوع دستگاه:    Ozone