شرکت آب معدنی دماوند
محل اجرا : آب معدنی دماوند
ظرفیت : ۶۰ هزار بطری در ساعت
آب ورودی : آب چشمه
ظرفیت ازن تولیدی : ۱۱۵ گرم در ساعت ازن
تاریخ اجرا : سال ۸۷

[widgetkit id=9]