محل اجرا:    جزیره خارک
نوع سیستم:    آب شیرین کن –  آب دریا
ظرفیت:    150  متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب چاه
TDS آب ورودی:    ppm  45,000
میزان بازیافت:    70%
کارفرما:    پدافند هوایی خارک
تاریخ اجرا:    1385