images_feature_hybon صنایع آسانسور سازی

تولید کنندگان و شرکت های مونتاژ آسانسور جزو مصرف کنندگان اصلی این شرکت هستند. این شرکت آماده است که تمامی اندازه های ۲ تا ۲۰ (نبشی) و ۳ تا ۳۰ (ناودانی) و ۲/۵ تا ۶ (سپری) را در انبار تخصصی خود، به صورت موجود و تحویل فوری، بهمشتریان تقدیم سازد.