images_feature_hybon صنایع آسانسور سازی

تولید کنندگان و شرکت های مونتاژ آسانسور جزو مصرف کنندگان اصلی این شرکت هستند. این شرکت آماده است که تمامی اندازه های 2 تا 20 (نبشی) و 3 تا 30 (ناودانی) و 2/5 تا 6 (سپری) را در انبار تخصصی خود، به صورت موجود و تحویل فوری، بهمشتریان تقدیم سازد.