محل اجرا : تصفيه خانه فاضلاب  شهر باغ بهادران (اصفهان)
ظرفيت : 180 متر مكعب در ساعت         
آب ورودي : پساب خروجی از فرآیند تصفیه
تاريخ اجرا : سال 1385

[widgetkit id=10]