محل اجرا : تصفیه خانه فاضلاب  شهر باغ بهادران (اصفهان)
ظرفیت : ۱۸۰ متر مکعب در ساعت         
آب ورودی : پساب خروجی از فرآیند تصفیه
تاریخ اجرا : سال ۱۳۸۵

[widgetkit id=10]