محل اجرا:    سكوي نفتي فروزان
نوع دستگاه:    آب شيرين كن – آب دريا
ظرفيت:    5 متر مكعب در شبانه روز
آب ورودي:    آب دريا
TDSآب  ورودي:    ppm  45,000
بازيافت:    30 %
كارفرما:    شركت نفت فلات قاره
تاريخ اجرا:    1387