محل اجرا:    سکوی نفتی فروزان
نوع دستگاه:    آب شیرین کن – آب دریا
ظرفیت:    5 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی:    آب دریا
TDSآب  ورودی:    ppm  45,000
بازیافت:    30 %
کارفرما:    شرکت نفت فلات قاره
تاریخ اجرا:    1387