محل اجرا : بوشهر
ظرفیت : ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی : آب دریای خلیج فارس
TDS  آب ورودی : ۴۵۰۰۰  PPM
میزان بازیافت : ۳۵ % (RECOVERY)
کارفرما : شرکت فران
تاریخ اجرا : سال ۸۸-۸۹

images_icon_brooshur آب شيرين كن -شركت فران

رضایت نامه شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران