محل اجرا : بوشهر
ظرفيت : 5000 متر مكعب در شبانه روز
آب ورودي : آب درياي خليج فارس
TDS  آب ورودي : 45000  PPM
ميزان بازيافت : 35 % (RECOVERY)
كارفرما : شركت فران
تاريخ اجرا : سال 88-89

images_icon_brooshur آب شيرين كن -شركت فران

رضایت نامه شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران