محل اجرا:    مجتمع ورزشی و رفاهی مخابرات ارومیه
نوع دستگاه:    OZONE  & UVAZONE
ظرفیت:    130گرم در ساعت  ازن
کارفرما:    شرکت مخابرات ارومیه
تاریخ اجرا:    1387

[widgetkit id=29]