محل اجرا:    مجتمع ورزشي و رفاهي مخابرات اروميه
نوع دستگاه:    OZONE  & UVAZONE
ظرفيت:    130گرم در ساعت  ازن
كارفرما:    شركت مخابرات اروميه
تاريخ اجرا:    1387

[widgetkit id=29]