محل اجرا:    سکوی حفاری
نوع سیستم:    آب شیرین کن – آب دریا
ظرفیت:    40 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب دریا خلیج فارس
TDS آب ورودی:    ppm   45,000
میزان بازیافت:   23%
کارفرما:    شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ اجرا:    1393

[widgetkit id=28]