محل اجرا:    جزیره خارک
نوع سیستم:    آب شیرین کن – آب دریا
ظرفیت:    150  متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب چاه
TDS آب ورودی:    ppm  5,000
میزان بازیافت :   70%
کارفرما:    پدافند هوایی خارک
تاریخ اجرا:    1388

[widgetkit id=26]