محل اجرا:    پالایشگاه لاوان
نوع دستگاه:    Ozone
ظرفیت:    52 کیلو گرم در ساعت
آب ورودی:    آب دریا
کارفرما:    IGC – پالایشگاه لاوان
تاریخ اجرا:    1389