محل اجرا:    پالايشگاه لاوان
نوع دستگاه:    Ozone
ظرفيت:    52 كيلو گرم در ساعت
آب ورودي:    آب دريا
كارفرما:    IGC – پالايشگاه لاوان
تاريخ اجرا:    1389