محل اجرا:    فولاد قائنات
نوع دستگاه:    آب شیرین کن
ظرفیت:    5/5 متر مکعب در ساعت
TDSآب  ورودی:    ppm  3,000
بازیافت:    70 %
کارفرما:    شرکت ایریتک
تاریخ اجرا:    1387

[widgetkit id=23]