محل اجرا : آبادان و خرمشهر
ظرفيت : 1000*4 متر مكعب در شبانه روز (نصب درون كانتينر )
آب ورودي : آب رودخانه كارون
TDS آب ورودي : 10000 PPM
ميزان بازيافت : 75 % (RECOVERY)
كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان خوزستان
تاريخ اجرا : سال 87

[widgetkit id=19]