محل اجرا : آبادان و خرمشهر
ظرفیت : ۱۰۰۰*۴ متر مکعب در شبانه روز (نصب درون کانتینر )
آب ورودی : آب رودخانه کارون
TDS آب ورودی : ۱۰۰۰۰ PPM
میزان بازیافت : ۷۵ % (RECOVERY)
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
تاریخ اجرا : سال ۸۷

[widgetkit id=19]