محل اجرا : تصفیه خانه آب شهر مشهد
ظرفیت : ۳۶۰۰ متر مکعب در ساعت
آب ورودی : آب سد دوستی
ظرفیت ازن تولیدی : ۲۰ کیلوگرم در ساعت ازن
تاریخ اجرا : سال ۸۸ -۸۹

images_icon_brooshur تصفیه خانه آب مشهد

رضایت نامه شرکت سازه های آبی