محل اجرا : تصفيه خانه آب شهر مشهد
ظرفيت : 3600 متر مكعب در ساعت
آب ورودي : آب سد دوستي
ظرفيت ازن توليدي : 20 كيلوگرم در ساعت ازن
تاريخ اجرا : سال 88 -89

images_icon_brooshur تصفیه خانه آب مشهد

رضایت نامه شرکت سازه های آبی