محل اجرا : اهواز- شعیبیه
ظرفیت : ۴۲۷۰ متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی : آب رودخانه کارون
TDS  آب ورودی:  3000  ppm
میزان بازیافت :RECOVERY) 75% )
کارفرما : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – واحد سلولزی
تاریخ اجرا : ۸۸

[widgetkit id=13]