محل اجرا:    بندر لنگه
نوع سیستم:    آب شیرین کن – آب دریا
ظرفیت:    5000  متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب دریای خلیج فارس
TDS آب ورودی:    ppm  42,000
میزان بازیافت:    40%
کارفرما:    شرکت  انرژی گستران متحد
یخ اجرا:    1389- 1388

[widgetkit id=20]