محل اجرا:    اهواز – شعیبیه
نوع سیستم:    آب شیرین کن
ظرفیت:    4,270 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب رودخانه کارون – کاربرد ورودی به بویلر
TDS آب ورودی:    ppm  3,000
میزان بازیافت:    75%
کارفرما:    شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – واحد سلولزی
تاریخ اجرا:    1388

[widgetkit id=25]