محل اجرا : تصفیه خانه آب شهر شیراز
ظرفیت : ۶۵۰۰ متر مکعب در ساعت
آب ورودی : آ ب سد درود زن
ظرفیت ازن تولیدی : ۴۰ کیلو گرم در ساعت ازن
تاریخ اجرا : سال ۸۸ -۸۹

 

images_icon_brooshur تصفیه خانه آب شيراز

رضایت نامه شرکت فرابرد شیراز