محل اجرا : تصفيه خانه آب شهر شيراز
ظرفيت : 6500 متر مكعب در ساعت
آب ورودي : آ ب سد درود زن
ظرفيت ازن توليدي : 40 كيلو گرم در ساعت ازن
تاريخ اجرا : سال 88 -89

 

images_icon_brooshur تصفیه خانه آب شيراز

رضایت نامه شرکت فرابرد شیراز