محل اجرا : تهران – نیروگاه طرشت
ظرفیت: ۷۲۰ متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی : آب چاه
TDS آب ورودی : ۱۰۰۰ PPM
TDS آب تولیدی : کمتر از ۳
میزان بازیافت : ۷۵ % (RECOVERY)
کارفرما : شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
تاریخ اجرا : ۸۸

[widgetkit id=16]