محل اجرا : تهران – نيروگاه طرشت
ظرفيت: 720 متر مكعب در شبانه روز
آب ورودي : آب چاه
TDS آب ورودي : 1000 PPM
TDS آب توليدي : كمتر از 3
ميزان بازيافت : 75 % (RECOVERY)
كارفرما : شركت بهره برداري نيروگاه طرشت
تاريخ اجرا : 88

[widgetkit id=16]